Psycholoog Noord-Oost

Praktijk van Monique Reitsema
bg

Privacyreglement en Algemene voorwaarden

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier mag bestaan uit een beperkt dossier en bevat persoonlijke aantekeningen; je mag te allen tijde deze aantekeningen inzien tijdens een afspraak. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, tenzij je verzoek doet tot vernietiging. Verdere informatie is te vinden in het privacy-regelement.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
  • de kosten van het consult

Algemene Voorwaarden

Tijdens het eerste gesprek worden de algemene voorwaarden uitgereikt tijdens het opstellen van de behandelovereenkomst. We de behandelovereenkomst op omdat ik vanuit de beroepsvereniging uw toestemming nodig heb voor het verlenen van mijn dienst en omgang van privacygevoelige informatie. Verder zal ik eea toelichten vanuit de algemene voorwaarden die betrekking hebben op annulering van beide kanten. Lees de algemene voorwaarden hier.

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Ik ben op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld: NFG - Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Laatst bijgewerkt: april 2022

Heb je nog vragen?

Neem hierover dan gerust contact met mij op. Je bent van harte welkom.

Afspraak inplannen?

Kies simpelweg de gewenste locatie, dag en tijd in mijn online agenda.

Ervaringen van anderen